BYGGERI - Telefon: 6341 1240
INDUSTRI/VVS - Telefon: 6341 1230

1. Gyldighed

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er aftalt skriftligt.

2. Tilbud og ordrebekræftelser

Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Afgiver sælger tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet senest 4 uger fra tilbuddets dato med mindre accept er modtaget inden da. Ordrer er først bindende for sælger når dennes skriftlige accept foreligger (ordrebekræftelse).

3. Priser og ekspeditionsgebyr

Alle priser er angivet i danske kroner og eksklusiv moms. Køber er indtil levering forpligtet til, at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. der vedrører den aftalte leverance. Ved samlet køb under vor minimums købsgrænse, pålægges ordren et ekspeditionsgebyr. Minimums købsgrænsen er netto Dkr. 1.500,- og ekspeditionsgebyret Dkr. 750,-. Begge beløb er eksklusiv moms. Satserne reguleres 1 gang årligt og oplyses på forespørgsel. Der pålægges ligeledes et gebyr på Dkr. 25,- pr. faktura der fremsendes pr. post. Faktura kan modtages som e-mail, vedhæftet en PDF-fil eller fremsendes elektronisk som OIOXML-fil via EAN-nr. Modtagelse af elektronisk faktura er gebyrfrit.

4. Betaling - morarente

Betaling skal være sælger i hænde den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Hvis betaling sker efter forfalds tid er sælger berettiget til at beregne renter, der tilskrives månedsvis af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med 1,5 % pr. påbegyndt måned. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved løbende indbetalinger. Ved udstedelse af rykker, pålægges et rykkergebyr på Dkr 100,- pr. rykker. Sælger forbeholder sig ret til levering mod forudbetaling. Køber er i intet tilfælde berettiget til at foretage nogen form for modregning i købesummen, medmindre det forinden skriftligt er aftalt med sælger. Såfremt køber ikke overholder de aftalte betalingsbetingelser, er sælger berettiget til at tilbageholde fremtidige leverancer.

5. Ejendomsforbehold

Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger eller til den, der har fået tiltransporteret denne ret.

6. Levering

Levering – herunder også delleveringer - sker fra sælgers forretningsadresse (ab fabrik) uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber. For specialfremstillede masseartikler forbeholder sælger sig ret til at levere plus/minus 10% af ordren. Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn på grundlag af de oplysninger der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Med mindre andet udtrykkeligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med op til 14 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende som rettidig levering.

7. Emballering

Emballage og paller tages kun retur i henhold til særskilt aftale. Emballering, bortset fra paller o. lign. er inkluderet i prisen, med mindre andet er aftalt særskilt.

8. Produktinformation

Tegninger, specifikationer, beskrivelser og lign. som er udleveret af sælger før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom, og må ikke videregives, kopieres eller lign. uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

9. Mangler, reklamation og afhjælpning

Ved leveringen skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Vil køber påberåbe sig en mangel, skal denne senest 8 dage efter, at manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, herunder anføre hvori manglen består. Har køber opdaget eller burde denne have opdaget manglen, og reklameres der ikke som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller der vil blive foretaget omlevering. Mangelfulde dele der udskiftes, skal stilles til disposition for sælger. Har køber ikke inden 6 måneder efter leveringen påberåbt sig mangler overfor sælger, kan køber ikke senere gøre mangler gældende. For dele der er udskiftet eller repareret påtager sælger sig de samme forpligtigelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum på 6 måneder, dog således at sælgers mangelsansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 1 år fra den oprindelige leveringsdato. Forandringer eller indgreb i det solgte foretaget uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtigelse.

10. Ansvarsbegrænsning – force majeure

Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse (force majeure): Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militær-indkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Den part som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør. Begge parter er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

11. Returnering

Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og kun såfremt der medsendes oplysninger om sagsbehandler, fakturanummer/nummer på følgeseddel og reklamationsnummer. Tilsmudsede varer samt varer i brudt emballage tages ikke retur. Returneringen af varer finder sted for købers regning. Der pålægges køber et returneringsgebyr på 20 % af fakturabeløbet inklusiv moms. I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til sælger i original emballage med angivelse af reklamationsnummer og for købers regning og risiko. I det omfang sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v., er sælger berettiget til at kræve disse udgifter refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod sælger. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er køber forpligtiget til for egen regning og risiko at afhente de reparerede eller ombyttede genstande hos sælger. Såfremt returneringen af det solgte beror på forhold, der kan tilskrives sælgers forsømmelse eller oprindelige mangler ved det købte og for hvilke sælger kan tilpligtes at hæfte, refunderes købers udlæg til sædvanlige og rimelige forsendelsesomkostninger efter forudgående aftale.

12. Produktansvar

Forvolder en leverance fra sælger skade, er sælger ansvarlig for personskade på betingelse af, at det dokumenteres, at skaden skyldes handlinger eller undladelser, begået af sælger. Sælger har intet ansvar for skade på løsøre eller fast ejendom. Sælger har under ingen omstændigheder ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller noget andet indirekte tab. I det omfang sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser. Køber er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod sælger i anledning af skade som påstås forvoldt af en fejl ved en af sælgers leverancer.

13. Lovvalg og værneting

Enhver uoverensstemmelse i henhold til nærværende aftale afgøres i henhold til dansk ret med retten i Odense som rette værneting.

Revideret 08-06-2015.